RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Vitajte na stránke RV IURIS advokátskej kancelárie s.r.o.

RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. vykonáva svoju činnosť už dvadsať rokov. Za toto obdobie poskytla právne poradenstvo nielen viacerým významným klientom – právnickým osobám ale aj fyzickým osobám, a to vo všetkých oblastiach práva na celom Slovenska ale aj v zahraničí. Základným pravidlom práce RV IURIS Advokátskej kancelárie s.r.o. je poskytovanie služby klientovi. Právne služby sa opierajú o odbornú znalosť právneho poriadku, obhajovanie legitímnych záujmov klienta, dodržiavanie mlčanlivosti o klientovi a jeho veciach a sú založené na dodržiavaní všeobecne záväzných právnych predpisov, rešpektovaní etických pravidiel výkonu povolania advokáta a dobrých mravoch.

/uploaded-img/law_consulting.svg

Zápis rodného čísla spoločníka do obchodného registra

Máte eseročku a neviete, čo znamená tento piktogram

Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje

pri údajoch o spoločníkoch vo Vašom výpise z obchodného registra. Máme pre Vás okamžitú odpoveď. Nemáte doplnený príslušný údaj pri spoločníkoch vo Vašom výpise z obchodného registra. Ak Vaša práca, podnikanie Vás natoľko vyťažuje, že neviete alebo nemáte sami čas realizovať zmenu zápisu údajov v obchodnom registri v časti spoločníci, ponúkame Vám právnu pomoc v tejto oblasti. Naša Advokátska kancelária ako Váš právny zástupca vo Vašom mene podá, resp. vybaví zmenu údajov v príslušnom obchodnom registri.


/clanky/zapis-do-registra-partnerov-verejneho-sektora-rpvs/

Zaručená konverzia dokumentov pre fyzické a právnické osoby

  • potrebujete podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností spolu s kúpnou zmluvou, zaručenou konverziou dôjde k prevodu dokumentu do elektronickej formy tak, že nestráca právne účinky pôvodného dokumentu (vrátane osvedčenia podpisu)
  • prevod dokumentu z listinnej podoby do elektronickej zaručenou konverziou môžete využiť pri doručení elektronického výpisu z obchodného registra alebo elektronického výpisu z registra trestov
  • zaručenú konverziu možno využiť taktiež pri archivácii dôležitých dokumentov.
  • využite prenos dokumentu do inej podoby so zachovaním jeho právnych účinkov formou zaručenej konverzie v našej advokátskej kancelárie.

Poskytovanie právnych služieb "Full Service"

V rámci podnikateľskej činnosti fyzických alebo právnických osôb – podnikateľov nastanú alebo môžu nastať prípady, kedy je potrebná fyzická účasť právneho zástupcu priamo v jeho sídle, a to počas niekoľkých hodín v rámci jedného dňa alebo niekoľkých dní počas týždňa alebo mesiaca. RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o. vychádza v ústrety svojím klientom aj v tejto oblasti. Advokátska kancelária má dlhoročné a bohaté skúsenosti s poskytovaním komplexných právnych služieb pre jedného klienta – fyzickú alebo právnickú osobu - podnikateľa vo všetkých alebo vybraných oblastiach v sídle klienta podľa časového rozvrhu alebo potrieb klienta v určenom časovom období klientom, a to vyslaním zamestnanca kancelárie alebo priamo advokáta do sídla klienta alebo dočasným premiestnením sídla svojej kancelárie (vytvorenia pobočky u klienta) s poskytnutím priestorov klienta na výkon právnych služieb.

Chcete vedieť, koľko stojí riešenie Vášho problému?

Stručne nám popíšte Váš problém alebo, resp. akú právnu pomoc požadujete a my Vám obratom zašleme našu cenovú ponuku.

Kde nás nájdete ?

RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.
Osvetová 24, 82105 Bratislava