RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

09.01.2021

Firmy, ktoré obchodujú so štátom, musia byt zapísané v Registri partnerov verejného sektora (RPVS). Zápis do RPVS môže zabezpečiť len oprávnená osoba určená zákonom, ktorou je aj naša advokátska kancelária. Pokiaľ si firma nesplní povinnosti vyplývajúce z tzv. protischránkového zákona, môže dostať pokutu až 1 mil. eur. Nie je potrebná ani osobná návšteva našej kancelárie. Všetko potrebné vybavíme cez email alebo telefón. Všetky potrebné doklady nám môžete odovzdať osobne v našej kancelárii, zaslať poštou alebo mailom. Zápis do RPVS vybavíme online. Do 24 hodín podáme návrh na zápis.

Poskytnuté podklady vyhodnotíme, vypracujeme dokumentáciu potrebnú pre zápis a zabezpečíme zápis vašej firmy alebo zmenu oprávnenej osoby do RPVS. Na základe vstupných informácii a podkladov vám vypracujeme konečnú cenovú ponuku, ktorá je minimálne vo výške 250 EUR. Už dopredu presne viete, koľko vás to bude stáť. Nemusíte sa báť žiadnych skrytých alebo neočakávaných poplatkov. Počas roka neplatíte žiadne mesačné paušálne poplatky, ale len ročný poplatok za overenie identifikácie konečných užívateľom výhod vo výške od 150 EUR.

Obráťte sa na našu advokátsku kanceláriu a zápis do registra partnerov verejného sektora vám zabezpečíme už za pár dní.

Po zabezpečení zápisu v RPVS budeme v RVPS vedení ako vaša oprávnená osoba, ktorá dohliada na správnosť údajov a zapisuje zmeny.

Ak potrebujete zapísať vašu firmu do RPVS alebo zmeniť oprávnenú osobu, kontaktujte nás cez kontaktný formulár, email alebo telefonicky.

Keď zápis v Registri partnerov verejného sektora nahrádza zápis konečného užívateľa do Obchodného registra

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 1. februára 2018 vládny návrh zákona č. 52/2018 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len ako „Novela“).

Kedy zápis v Registri partnerov verejného sektora nahrádza zápis konečného užívateľa do Obchodného registra

Dôvodom prijatia Novely bola transpozícia tvz. IV. AML Smernice - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (ďalej len ako „ Smernica “). Ideou Smernice je zamedziť využívaniu finančného systému na pranie špinavých peňazí.

V zmysle uvedenej Novely s účinnosťou od 01.11.2018 je povinné do obchodného registra zapisovať aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod (ďalej len ako „ KÚV “) v rozsahu: meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. Pre subjekty už zapísané v obchodnom registri, na ktoré sa vzťahuje povinnosť mať zapísané údaje o KÚV v obchodnom registri, je v zákone upravené prechodné obdobie štrnástich mesiacov (od 01.11.2018 do 31.12.2019), do ktorého si musia tieto údaje zapísať (podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi).

Novelou došlo k novelizácii viacerých zákonov pričom následnou zmenou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ Zákon o obch. registri “) - novelou č. 373/2018 Z. z. účinnou od 01.01.2019 sa zmenilo znenie § 2 ods. 3 Zákona o obch. registri ktorý aktuálne znie: „ Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu, 1c) rovnocenného právneho predpisu členského štátu Európskej únie alebo rovnocenných medzinárodných noriem, ani subjektom zapísaným v registri partnerov verejného sektora, 1ca) zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátna príslušnosť a druh a číslo dokladu totožnosti a údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu. 1d) Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu. 1e) “

V zmysle uvedeného znenia Zákona o obch. registri vyplýva a uvedená skutočnosť bola potvrdená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe žiadosti jedného najväčších poskytovateľov služieb oprávnenej osoby podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ Zákon o RPVS “), že právnické osoby platne zapísané v Registri partnerov verejného sektora (ďalej len ako „ RPVS “) si nemusia zapisovať KÚV do Obchodného registra. Teda to zjednodušene znamená, že ak je Vaša obchodná spoločnosť, či družstvo, alebo štátny podnik partnerom verejného sektora platne zapísaným v RPVS, nemá povinnosť opätovne zapisovať údaje o KÚV do Obchodného registra. Podmienkou však je aby zápis v RPVS bol platný.

Je však potrebné poukázať a hlavne upozorniť a uvádza to aj posledná veta znenia § 2 ods. 3 Zákona o obch. registri : „ Zápis podľa prvej vety nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do registra podľa osobitného predpisu “ že zápis KÚV do Obchodného registra nenahrádza zápis do RPVS a teda je potrebné si nezamieňať tieto dva registre.

Viac informácii ohľadne Registra partnerov verejného sektora a samotných firiem a oprávnených osôb nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti:

Právna úprava registra partnerov verejného sektora

Zákon o registri partnerov verejného sektora

Register partnerov verejného sektora

Vyhľadávanie partnerov verejného sektora

Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)