RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Profil

Poskytovanie právnych služieb predstavuje špecifickú oblasť podnikania, ktorá sa vyznačuje potrebou špecifického prístupu a vysokým stupňom dôvery medzi klientom a poskytovateľom právnych služieb. Komplikovanosť právnych noriem a zložitosť obchodných transakcií kladie čoraz vyššie požiadavky aj na poskytovanie právnych služieb. V slovenskej praxi sa vyskytujú prípady, kedy štandard poskytnutých právnych služieb je neuspokojivý, s nízkou kvalitou nezodpovedajúcou cene. Neefektívnosť alebo zbytočná komplikovanosť právnych riešení, nepružný prístup, zvyšujú časovú náročnosť a náklady obchodných transakcií, čo neprospieva podnikateľskému prostrediu. Advokát musí slúžiť veci spravodlivosti a tým, ktorí ho poverili obhajobou alebo zastupovaním. Povinnosti advokáta vyplývajúce z výkonu povolania sa neobmedzujú len na povinnosti upravené zákonom. S výkonom povolania advokáta sa nerozlučne spája škála etických povinností voči klientom a voči súdom a orgánom, pred ktorými advokát presadzuje záujmy svojho klienta, alebo pred ktorými koná v jeho mene. Výkon advokácie je zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku klientov ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci. JUDr. Rastislav Vranec je členom Slovenskej advokátskej komory, zapísaný pod ev. č. 1603 od roku 2002. a advokáciu vykonáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení (Od roku 1999 bol členom Komory komerčných právnikov.). Magisterské štúdium práva absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1994. Rigoróznu prácu a titul JUDr. obhájil v roku 2000. JUDr. Rastislav Vranec ako advokát – fyzická osoba je poistený zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom povolania vo Wüstenrot poisťovni, a. s.