RV IURIS Advokátska kancelária s.r.o.

Odmena

Odmenu advokáta upravuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V našej advokátskej kancelárii odmenu advokáta vždy dohodneme a cenu za právne služby sa dozviete vopred. Chcete vedieť, koľko stojí riešenie Vášho problému?

Zmluvná odmena

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom. Zmluvná odmena sa určuje:

  1. podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

  2. paušálnou sumou (paušálna odmena),

  3. podielom na hodnote veci (podielová odmena),

  4. tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny

Hodinová odmena

Hodinová odmena sa môže dohodnúť určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby.

Paušálna odmena

Paušálna odmena sa môže dohodnúť:

  1. za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

  2. za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

Podielová odmena

Podielová odmena sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom.

Tarifná odmena

Ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia vyhlášky č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb o tarifnej odmene.

V odôvodnených prípadoch poskytujeme aj bezplatné právne poradenstvo. Využite našu právnu poradňu alebo nás navštívte v našej advokátskej kancelárii v Bratislave V prípade, že máte záujem o nami poskytované právne služby, môžete nás kontaktovať telefonicky, faxom, e-mailom, prípadne osobne v sídle kancelárie. Pre rýchle vybavenie Vašej záležitosti Vám odporúčame pred návštevou našej kancelárie dohodnúť si termín stretnutia .