Zaručený elektronický podpis

09.01.2021

Výhody používania ZEP odzrkadľujú výhody elektronickej komunikácie, ktorými sú predovšetkým:

  • časová efektivita (rýchlosť komunikácie) - komunikovať s orgánmi verejnej moci je možné z pohodlia pracoviska alebo domova
  • šetrenie nákladov (úspora na správnych a súdnych poplatkoch) - legislatíva umožňuje zníženie správnych a súdnych poplatkoch pri komunikácii s úradmi v elektronickej forme. Napr. podania na elektronických službách obchodného registra majú znížené súdne poplatky na polovicu oproti tradičnej papierovej komunikácii
  • zjednodušenie procesov (lepšia implementácia) - automatizácia a znižovanie ľudského faktora v organizáciách prevádzkujúcich elektronické služby
  • autenticita, integrita a nepopierateľnosť podpisu (ochrana proti zneužitiu) - jednoznačná identifikácia užívateľa elektronickej služby umožňuje plnú právnu akceptáciu ako v prípade papierovej tradičnej formy

V prípade Obchodného registra: Podľa § 6 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov platí: “Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, je sadzba poplatku 50% z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku”.

  • návrh na zápis s.r.o. do Obchodného registra je 150 €
  • návrh na zápis zmeny v obchodnej spoločnosti do registra je 33,- €
  • návrh na zápis a.s. do Obchodného registra je 375 €
  • návrh na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) je 165 €

Finančné prostriedky je možné ušetriť aj tým, že súdu postačí jedno vyhotovenie z každého dokumentu (čo znamená úsporu nákladov pri overovaní podpisov a fotokópii listín)

V prípade Katastra nehnuteľností V zmysle zákona č. 304/2009, z 24. júna 2009, je možné katastrálne konanie vykonať aj elektronicky a to od 1. septembra 2009, kedy zákon nadobudol účinnosť. Návrhy na vklad do katastra nehnuteľností podpísané zaručeným elektronickým podpisom znižujú správne poplatky o polovicu: návrh na začatie konania o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností je 33,- € návrh na zrýchlené konanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností (v lehote do 15 dní) je 133,- €

Živnostenský úrad – správne poplatky

  • voľne živnosti 0 €
  • Remeselné / Viazané živnosti 7,50 €

Zaručený elektronický podpis možno použiť pri komunikácii s/so: súdmi Slovenskej republiky - podania na súd je možné vykonávať aj elektronickými prostriedkami na elektronickú adresu elektronickej podateľne príslušného súdu (zoznam je uvedený na stránke Ministerstva spravodlivosti SR – www.justice.gov.sk ). Takto zaslané podania musia byť vyhotovené vo formáte stanovenom zákonom a musia byť podpísané zaručeným elektronickým podpisom s časovou pečiatkou. Obchodným registrom SR - zákon o Obchodnom registri umožňuje podávať návrhy na zápis nových spoločností, ako aj zápis zmien v spoločnostiach elektronickou formou podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Podanie návrhu na zápis. Návrh sa podáva prostredníctvom elektronickej podateľne cez portal.gov.sk.

Zaručený elektronický podpis